Drodzy szóstoklasiści, Szanowni Rodzice, 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów dwujęzycznych 19 czerwca o godz. 16.00 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych.
 
UWAGA! 
Sprawdzian dotyczy uczniów klas VI, którzy złożyli deklarację przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych.
 
 
Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, sprawdzian odbędzie się z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym dniu:
 1. Do sprawdzianu przystępują wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Uczeń nie może przyjść na sprawdzian, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Jeśli uczeń jest chory lub z innych powodów losowych nie może przystąpić w tym dniu do sprawdzianu, to – po uzgodnieniu z rodzicami - zostanie wyznaczony inny termin sprawdzianu lub uczeń przystąpi do sprawdzianu w terminie uzupełniającym (podanym w zarządzeniu burmistrza) 13 lipca o godz. 10.00.
 5. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami :
  • WEJŚCIE  OD STAREJ CZĘŚCI SZKOŁY: uczniowie piszący sprawdzian w sali 37;
  • GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY: uczniowie piszący w sali 16 i 31;
 1. Na drzwiach przed każdym wejściem do szkoły będą umieszczone listy uczniów zdających w odpowiednich salach. Poniżej znajduje się wykaz uczniów, przystępujących do sprawdzianu w poszczególnych salach.
 2. Uczniowie przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce, mają zasłonięte usta i nos do czasu zajęcia miejsca w sali. Podczas sprawdzianu mogą zdjąć maseczkę lub przyłbicę, ale mogą też mieć nadal założoną osłonę na usta i nos.
 3. Uczniowie nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos  zgiętym łokciem lub chusteczką.
 4. Uczniowie nie wnoszą  na teren szkoły zbędnych rzeczy, telefonów komórkowych, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek, itp.
 5. Na sprawdzianie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis lub pióro. Nie wolno pożyczać przyborów od innych uczniów. W wyjątkowych sytuacjach szkoła zapewni zapasowe przybory, które będą poddane wcześniejszej dezynfekcji.
 6. W salach, gdzie będzie odbywał się sprawdzian, obowiązywać będą zasady: min. 1,5m odstępu pomiędzy stolikami.
 7. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wskazane miejsca według zasady: 1 uczeń – 1 stolik (nie będzie losowania numerków).
 8. W drodze do i ze szkoły uczniowie zasłaniają usta i nos i zachowują dystans społeczny min. 2m.
 9. Uczniowie po zakończeniu sprawdzianu wychodzą z sali pojedynczo, nie grupując się, zachowując dystans min. 2m; mają zasłonięte usta i nos.
W załączeniu: wykaz uczniów, przystępujących do sprawdzianu w poszczególnych salach.