„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej.”


Niech to motto Janusza Korczaka będzie wykładnią w wychowaniu młodego pokolenia w naszej szkole.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH 

PRZYGOTOWYWANYCH PRZEZ FIRMĘ „CATERING ZJAWA” 

 

Rodzic lub uczeń może odwołać obiad w dniu poprzedzającym lub  w dniu rezygnacji 

 z obiadu najpóźniej do godz. 9.00 (SMS 601 271 677). 

 

Osoby korzystające ze stołówki zobowiązane są do regulowania należności w nieprzekraczalnym  

 

terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

 

Brak wpłaty spowoduje naliczenie karnych odsetek za nieterminową wpłatę. 

 

 Należności prosimy wpłacać na nr konta: 

 

81 1140 2004 0000 3102 7076 3492 

 

lub gotówką w okienku na stołówce. 

 

Płatność: 10,00 zł / 1 obiad (I i II danie) 

8,00 / II danie 

4,00/ zupa 

 

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę 

 

Kwota do zapłaty za dany miesiąc będzie publikowana na szkolnej stronie internetowej  

na  początku każdego miesiąca. 

 

Nie uiszczenie opłaty,za miesiąc do ostatniego dnia danego miesiąca, powoduje wykreślenie bez uprzedzenia dziecka z obiadów w następnym miesiącu. 

 

  1. Zwrot pieniędzy za odwołane  obiady następuje nie wcześniej niż w następnym miesiącu kalendarzowym. 

 

  1. W przypadku braku pisemnej lub sms-owej rezygnacji z obiadów, obiady są dalej naliczane. 

 

  1. Rezygnacja z obiadów następuje wyłącznie w przypadku pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna.  

 

  1. Każda osoba przebywająca w jadalni zobowiązana jest do kulturalnego  

                          zachowania się, utrzymania ładu i porządku. 

  1. Nieprzestrzeganie regulaminu jadalni oraz nieterminowe regulowanie należności stanowi podstawę do natychmiastowego skreślenia z listy osób spożywających obiad. 

 

Opłata za obiady miesiąc Wrzesień 2021

Obiady wydawane będą od poniedziałku 6 września 2021

Pełny obiad

10zł x19 obiadów = 190 zł

Drugie Danie 8 zł x 19 obiadów = 152 zł

Opłaty przyjmujemy do 10 bieżącego miesiąca. Odwoływanie Obiadów SMS do godziny 9:00 danego dnia. Tel. 601 271 677

Zgłoszone nieobecności prosimy odliczyć od kwoty należnej za obiady. Informacja o ilości obiadów odwołanych pod podanym numerem telefonu lub w okienku podczas obiadu

https://sptanowo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/pduraj_sptanowo_pl/EZbji6bLqYpNmK_IBTVWr8QBC_S7eewvi4vpLDlf_3C_nQ?e=y8oLGp

 

Kontakt

91 452 64 14
pilchowo@sptanowo.pl

BIP

Szkoła Podstawowa w Tanowie

Sołectwo Pilchowo

Początek strony